Thư mời v/v tổ chức ngày gặp gỡ giao lưu các bạn trẻ Hạt Hội An và Đà Nẵng