Thư mời và Chương trình hành hương Đền Thánh Anrê Phú Yên – Phước Kiều, 26.7.2022