Tiến trình chỉnh trang Đền Thánh Anrê Phú Yên – Phước Kiều (Lần 2, cập nhật 26/02/2019)