Tòa giám mục Đà Nẵng: thông báo về Thánh lễ truyền chức Phó tế vào 18/01/2020