Trực tiếp: Đại hội Giáo lý viên giáo phận Đà Nẵng tại Đền Thánh Anrê Phú Yên (08g00 26/7/2019)