Trực tiếp: Đọc kinh và Thánh lễ kính Lòng Thương Xót Chúa tại nhà thờ Chính Tòa Đà Nẵng