Trực tiếp: Hội đồng Comitium Đà Nẵng dâng lễ tạ ơn 71 năm Legio Mariae hiện diện tại Việt Nam