Trực tiếp tại TTTM Trà Kiệu: Học hỏi Tông huấn “Niềm vui của tình yêu”