Trực tiếp: Thánh lễ kỷ niệm 375 năm ân phúc Tử đạo và 20 năm tuyên phong Chân phước Anrê Phú Yên (16g30 26/7/2019)