Trực tiếp: Thánh lễ tạ ơn kỷ niệm ngày cung hiến nhà thờ Chính Tòa Đà Nẵng (01/5/2019)