Trực tiếp: Thánh lễ tạ ơn và nghi thức đặt viên đá đầu tiên xây dựng nhà hưu dưỡng linh mục giáo phận Đà Nẵng