Trực tiếp: Tĩnh tâm Mùa Chay, giảng huấn của Lm P.X Vũ Thế Toàn (07g30-18g30 24/3/2019)