Trực tuyến: Hướng dẫn việc tôn kính tổ tiên của người Công giáo – 19g30, 26/6/2020