Trực tuyến: Thánh lễ truyền chức Phó tế tại Nhà thờ Chính Tòa Đà Nẵng