UB Phụng tự trực thuộc HĐGMVN: Những lưu ý về trực tuyến Thánh lễ