Văn thư của Tòa ân giải tối cao chấp thuận cho GP Đà Nẵng được mở Năm Thánh Đức Mẹ Trà Kiệu