Video: cầu nguyện cho các bác sĩ và tình nguyện viên làm việc trong vùng có chiến tranh (tháng 4/2019)