Việt Nam sẽ phát hành bộ tem “Kiến trúc nhà thờ” vào 24.12.2022 (bộ 2)