Ý nghĩa huy hiệu của Đức cha Tân cử Giuse Bùi Công Trác