Ý nghĩa logo Thượng Hội đồng Giám mục lần thứ XVI – SYNOD 2021-2023